ABOUT THE CLASS OF 2018

2018-09-18+15.17.55.jpg

United Nations Academic Impact and MCN are proud to partner on the Millennium Fellowship.  In the three months the application was open in 2018, students applied to join the Class of 2018 on 285 campuses across 57 nations.  30 campuses worldwide (just 11%) were selected to host the 530 Millennium Fellows in the global pilot this year. 

The Class of 2018 is bold, innovative, and inclusive. Millennium Fellows' Projects are projected to positively impact the lives of over 310,000 people worldwide this year. 


Millennium Fellows at Northeast Agricultural University


Arthur Martinez

SHUANG LIU

4.png

SHIYU SUN

Michael Scott

SONGHAO GAO

Diana Gonzalez

HONGXIANG JIN

Todd Clark

CHUNZHU GAO

Robert Gupta

HOUMOU LI

2018-09-18 16.56.04.jpg

XUEYAN YI

2018-09-18 16.56.04.jpg

ZI LI ZHANG

2018-09-18 16.56.04.jpg

YING ZHOU

Todd James

WENLU XING

2018-09-18 16.56.04.jpg

XINCHANG LIU

2018-09-18 16.56.04.jpg

YUXUAN LIU

2018-09-18 16.56.04.jpg

ZHENG KAILUN

Sara James

XIMING FAN


Additional Fellows:

  • Hang Liu

  • Kai Zhao

  • Li Huan Zhang

  • Wen Xin Li

  • Xiaohan Huang